Ikinyarwanda: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

49. Isezerano Rishya ry'Imana

Frame 49-01

Marayika abwira isugi yitwa Maliya ko agiye kumuha umwana w'umuhungu witwa Yesu kandi kubera ibitangaza yakoraga yari Imana akaba n'umuntu.

Frame 49-02

yagendaga hejuru y'amazi,yahumuraga impumyi,yazuraga abapfuye yahagije abantu ibihumbi bitanu akoreresheje imigati itanu n'amafi 2.

Frame 49-03

kandi Yesu yari umwigisha wigitangaza kandi yarafite igitinyiro kubera ko yari umwana w'Imana .Yigisha ko tugomba gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda.

Frame 49-04

kandi ko tugomba gukunda Imana kurusha ibindi harimo n'ubukire.

Frame 49-05

Yesu yavuzeko ubwami bw'Imana aribwo buruta ubwo kw'isi kandi kuzabayo ari ibyagaciro Kenshi bisaba gucungurwa .

Frame 49-06

Yesu yigisha ko abamwemera bose bazakizwa ariko hari bamwe batazamwemera,bamwe bazaba nk'ubutaka bwiza bakira agakiza kandi bazakizwa.Abandi bazamera nkinzira mbi aho ijambo ry'Imana ribibwa kandi niritange umusaruro.abo ntibazemera ijambo rya Yesu kandi ntibazigera baboneka mubwami bw'Imana.

Frame 49-07

Yesu yigishaga ko Imana ikunda abanyabyaha kandi ko izababarira kugirango babe abana bayo.

Frame 49-08

Yesu yavuzeko yanga icyaha.Kandi ko Adamu na Eva bacumuye bigatuma nababakomokaho bibagiraho ingaruka.niyo mpamvu abantu bose babaye abanya byaha bakajya kure y'Imana.bakaba abanzi b'Imana.

Frame 49-09

Ariko kubw'Imana yakunze abari mw'isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu,kugirango umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri Paladizo.

Frame 49-10

Kubera ibyaha byanyu byari bikwiye ko dupfa.Imana yagombaga kubarakarira ariko yasutse umujinya wayo kuri Yesu,mugihe Yesu yapfiraga ku musaraba yikoreye ibiro byi byaha byanyu.

Frame 49-11

Yesu yahisemo gupfa ntacyaha yigeze akora ahinduka igitambo cyukuri kugirango ibyaha byanyu bikurweho kubantu bamwizera bose.Kuberako Yesu yabaye inshungu Imana yababariye icyaha icyari cyo cyose nigikabije.kuberako Yesu yabaye igitambo Imana ishobora kubabarira icyaha icyaricyo cyose nuko cyaba kiri kose.

Frame 49-12

Ntamuntu wacungurwa kubera ibikorwabye.Ntanicyo wakora kugira ngugire ubusabane n'Imana.Yesu wenyine ashobora guhamagara ibyaha byacu niba wizera kwari umwana kandi ko yapfiriye kumusaraba kubera ibyaha byacu kandi kw'Imana yamuzuye mubapfuye.

Frame 49-13

Imana izakiza umuntu wese wizera Yesu kandi umwakira nk'umucunguzi.Wabukenye wabukize,umugabo cyangwa umugore ,umusaza cyangwa umusore ariko utamwizera wese azatabwa.

Frame 49-14

Yesu araduhamagarira kumwizera no kuba tizwa.Uwizera ko Yesu ari umucunguzi,kwari umwana w'Imana, mukemera ko muri abanyabyaha kandi ko mugomba guhanwa n'Imana?Mwizera ko Yesu yapfiriye kumusaraba kubera ibyaha byacu?

Frame 49-15

niba wizera ibyo Yesu yagukoreye uri Umukirisitu Imana yadukuye mu mwijima,satani itujyana mubwami bwayo bw'umucyo.Imana yahinduye ubuzima bwacu bwakera iduha ubuzima bushya bw'ukuri kandi butunganye.

Frame 49-16

Niba muri Abakirisitu Imana yababariye ibyaha byanyu kubera ibyo Yesu yakoze.Ubu Imana idufata nk'inshuti za hafi ntabwo tukiri abanzi bayo.

Frame 49-17

Niba turi inshuti za Yesu n'umugaragu wa Yesu tugomba kubaha inyigisho za Yesu nubwo turi Abakirisitu tugerageza gucumura Ariko Imana ninye mbabazi izaduha imbaraga zo gutsinda ibishuko.kandi Imana ninyakuri,yavuzeko nimwihana ibyaha byanyu izababa barira.Izanabaha imbaraga zo gutsinda ibishuko.

Frame 49-18

Imana itubwira gusenga kwiga ijambo rye no gushaka abandi ba Kirisitu no kuvuga iby'Imana dukoreye.Ibyo bizatuma tugira n'imibanire ihagije n'Imana .

Inkuru ya bibiliya yo muri:Abaroma 3:21,5:1-11:Yohani 3:16;Mariko 16:16; Abakorosi 1:13-14; 2abatesalosi 5:17-21; 1 Yohani 1:5-10